Jednoduché účtovníctvo

 • primárne spracovanie predložených dokladov,
 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy,
 • evidencia majetku,
 • vedenie odpisov,
 • spracovanie ročnej uzávierky,
 • spracovanie daňových priznaní k daniz príjmu fyzických osôb a výkazov,
 • kontrola účtovníctva,
 • záruka správnosti účtovania.

Podvojné účtovníctvo

 • primárne spracovanie predložených dokladov,
 • vedenie účtovného denníka,
 • vedenie hlavnej knihy,
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy,
 • evidencia majetku a vedenie odpisov,
 • pri platcovi DPH vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačne alebo kvartálne), súhrnný výkaz DPH, kontrolný výkaz DPH,
 • komunikáca s úradmi,
 • zúčtovanie cestovných príkazov,
 • inventarizácia účtov na ročnú uzávierku,
 • kontrola účtovníctva,
 • záruka správnosti účtovania.

Mzdy a personalistika

 • kompletné spracovanie mzdovej agendy,
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do poisťovní,
 • ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
 • potvrdenia o príjmoch a zamestnaní, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,
 • zasielanie štatistických výkazov v súvislosti so spracovaním miezd
 • záruka správnosti účtovania.


Jednorázovo spracujeme daňové priznania k dani

 • z príjmov fyzických a právnických osôb,
 • z motorových vozidiel,
 • z nehnuteľností.

Účtovné poradenstvo

 • v prípade záujmu klienta poskytneme profesionálne konzultácie z oblasti účtovníctva, prípadne legislatívnych zmien,
 • vypracujeme základné vnútropodnikové smernice,
 • reporty podľa požiadaviek klienta,
 • dokážeme reagovať na rôzne situácie a nájdeme riešenia.

Ostatné služby

 • online poradenstvo
 • asistencia pri audite a príprava podkladov pre audítorov
 • zastupovanie v prípade daňovej kontroly